;
 • Polski
 •  
 • EN

Do pobrania

Polityka wydawnicza

Polityka Otwartego Dostępu


Szanowni Autorzy,

Witamy na stronie informacyjnej dla autorów publikacji oraz redaktorów naukowych tomów zbiorowych.

Wszystkich Państwa zainteresowanych wydaniem publikacji naukowych, podręczników, skryptów i innych prac zachęcamy do zapoznania się z etapami wydawniczymi obowiązującymi w WN UwS.


W zależności od planowanego miejsca wydania publikacji prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładkach:


Dbając o dobre imię Uniwersytetu w Siedlcach oraz jego społeczności akademickiej, stoimy na straży rzetelności naukowej, zgłaszając i reagując na wszelkie przypadki naruszeń uczciwości wydawniczej.

 
Publikuję w WN UwS
-----------------------------------------------

Prosimy o zapoznanie się z kolejnymi etapami postępowania, których finałem jest przyjęcie publikacji do procesu wydawniczego i wydanie jej drukiem w Wydawnictwie Naukowym UwS.
Wszystkie wymienione dokumenty prawne są do odczytu na podstronie, a druki i oświadczenia są do pobrania z podstrony.

Stosujemy określoną normę edytorską zapisu tekstów, dlatego już na wstępnym etapie przygotowywania zalecamy zapoznanie się z wymogami edytorskimi.

 

Procedura wydawnicza w skrócie:

 

Etap I – Zgłaszanie publikacji do planu wydawniczego

 1. Autorzy zgłaszają na swoim Wydziale w każdym roku kalendarzowym propozycje do planu wydawniczego na rok kolejny. Wydziały przesyłają następnie do Wydawnictwa (do 15 grudnia) listę proponowanych do wydania pozycji. Na tej podstawie tworzony jest plan wydawniczy na kolejny rok, który zatwierdza Komitet Wydawniczy.
 2. Jeśli publikacja nie znalazła się w planie wydawniczym, należy wystosować pismo do prorektora ds. nauki z prośbą o włączenie jej do zatwierdzonego już planu (podając źródło finansowania).

 Etap II – Dokumentacja oraz proces recenzowania

 1. Autor lub redaktor naukowy składa do redaktora działowego Komitetu Wydawniczego wniosek o wyznaczenie recenzenta, następnie podpisany wniosek oraz pismo wskazujące źródło finansowania kosztów recenzji i druku składa w Wydawnictwie.
 2. Autor lub redaktor naukowy zobowiązani są także do wypełnienia i podpisania wszystkich niezbędnych oświadczeń oraz dostarczenia ich do Wydawnictwa.
 3. Wydawnictwo wysyła do recenzenta materiał wraz z dokumentami (umowa, rachunek), a następnie przekazuje autorowi/redaktorowi naukowemu otrzymaną recenzję (recenzje).

 Etap III – Koszty publikacji

 1. Koszt publikacji ujętych w planie to koszt recenzji oraz druku, a wszystkie prace wydawnicze wykonywane są przez naszych redaktorów.
 2. Przy wycenie publikacji do sprzedaży brane są pod uwagę także dodatkowe koszty poniesione przez autorów (np. redakcja i korekta tekstów w języku obcym, sporządzanie indeksów, itp.).
 3. Na początkowym etapie prac nad publikacją Wydawnictwo wylicza szacunkowy kosztorys opublikowania materiału drukiem, ostateczny możliwy jest po zamknięciu prac nad książką.
 4. Projekty okładek wykonywane są w ramach umowy z drukarnią – sugestie dotyczące okładek mile widziane, natomiast prosimy o niewykonywanie samodzielnych projektów.
 • koszty recenzji reguluje Zarządzenie Rektora UwS.
 • cena druku i oprawy zależy od: liczby stron (w tym stron kolorowych), nakładu, rodzaju papieru, rodzaju oprawy - twarda/miękka, szyta/klejona itd.          

Etap IV – Zawarcie umowy z WN UwS
 1. Po otrzymaniu pozytywnej recenzji wydawniczej oraz po ustosunkowaniu się do ewentualnych uwag i sugestii recenzenta autor składa pracę do realizacji wydawniczej.
 2. Materiał dla Wydawnictwa powinien być przygotowany zgodnie z zaleceniami podanymi w dziale Informacje dla autorów. Szczególnie prosimy, by wszelkie elementy graficzne, wykresy były dobrej jakości, a przypisy oraz bibliografia spełniały normy obowiązujące w Wydawnictwie.
 3. Po spełnieniu wszelkich formalności zostaje z autorem zawarta umowa wydawnicza.
 4. W trosce o szybkie skierowanie materiału do prac wydawniczych bardzo prosimy o przekazanie nam kompletnego materiału i pełnej dokumentacji – wszelkie braki uniemożliwiają jego realizację do momentu ich uzupełnienia.

Etap V – Terminy

 1. Państwa prace są przyjmowane do kolejnych etapów procesu wydawniczego przez cały rok.
 2. Publikacja w danym roku kalendarzowym jest zagwarantowana w przypadku złożenia w Wydawnictwie kompletnego materiału (wraz z recenzjami i niezbędną dokumentacją) w nieprzekraczalnym terminie do 30 września danego roku.
 3. Czas ten może ulec zmianie wyłącznie w przypadku wydań specjalnych oraz – w wyjątkowych sytuacjach – tytułów, których opracowanie i produkcja uległy z różnych względów opóźnieniu.
 4. Prace habilitacyjne i związane z awansem zawodowym ze względu na swój charakter są traktowane priorytetowo.

           Uwaga: Prace, które znalazły się w planie wydawniczym, lecz nie zostały dostarczone na czas, będą realizowane w ostatnim kwartale i wydane w roku następnym.


Etap VI - Edycja wydawnicza 


W trakcie procesu wydawniczego nad Państwa książką pracują redaktorzy techniczni, językowi i pracownik  administracyjny. Dlatego też jest to etap, gdy nie jest już możliwe dodawanie nowych tekstów, artykułów w monografiach wieloautorskich, zastępowanie rozdziałów nowymi itp. Każda znaczna ingerencja utrudnia, spowalnia i – nierzadko – niweczy pracę redaktorów.

 1. Wszystkim autorom zapewniamy edycję (skład, korektę techniczną i językową) ich dzieł, jednakże w przypadku konieczności znacznych poprawek redakcyjnych Wydawnictwo zastrzega sobie prawo zwrotu autorowi pracy do poprawy.
 2. Autorów chcących samodzielnie wykonać skład swoich książek prosimy o kontakt z Wydawnictwem w celu ustalenia parametrów składu i łamania oraz zapoznania się z wymogami dotyczącymi sposobu przygotowania do druku okładek.
 3. Po zakończeniu prac redakcyjnych następuje wysłanie publikacji (plik pdf) autorowi/redaktorowi naukowemu do korekty autorskiej.
 4. Ostateczne zatwierdzenie pliku przez autora zamyka prace edytorskie i rozpoczyna etap poligraficzny.

Etap VII – Prace poligraficzne

 1. Przygotowana przez zespół redakcyjny publikacja jest kierowana do drukarni. Propozycje okładki wykonywane są przez grafika w ramach umowy z drukarnią, autor lub redaktor naukowy zatwierdza wybrany projekt.
 2. Aby wyeliminować błędy drukarni, wykonywany jest tzw. egzemplarz próbny książki. Podlega on ocenie pod kątem technicznym, a następnie jest przekazywany autorowi. Jeśli na tym etapie zostaną dostrzeżone przez Państwa drobne błędy, redakcja WN UwS nanosi poprawki.
 3. Do drukarni wysyłany jest ostateczna wersja materiału, z którego drukowany jest nakład publikacji.

Etap VIII – Dystrybucja


Po otrzymaniu nakładu Wydawnictwo Naukowe UwS zajmuje się dystrybucją książek poprzez sprzedaż w sklepie oraz przekazanie do bibliotek, a autorzy otrzymują egz. autorskie, których liczbę reguluje Zarządzenie Rektora.Publikuję poza WN UwS 
----------------------------------------------

Przy publikacjach realizowanych poza WN UwS Wydawnictwo nie uczestniczy w zawieraniu umów, pracach administracyjnych, redakcyjnych, poligraficznych oraz dystrybucji.
Prosimy jednak, aby kopie wszystkich dokumentów dotyczących tego procesu wydawniczego złożyć w siedzibie WN UwS. Zasady dotyczące tego sposobu wydania reguluje Zarządzenie Rektora 41/2019.

Etapy postępowania związane z wydaniem książki poza WN UwS:

 1. Zgłoszenie w każdym roku kalendarzowym (do 15 grudnia) na swoim wydziale propozycji do planu wydawniczego na rok kolejny (druk). Jeśli publikacja nie znalazła się w planie, należy skierować pismo do prorektora ds. nauki z prośbą o włączenie jej do zatwierdzonego już planu.
 2. Wystosowanie wniosku do prorektora ds. nauki z prośbą o zgodę na wydanie publikacji w wydawnictwie zewnętrznym, w którym wskazuje się wydawnictwo i źródło finansowania wydania na zewnątrz. Do pisma powinna być dołączona kalkulacja uwzględniającą koszty: recenzji, składu, prac redakcyjnych, korekt, projektu okładki, druku i in.
 3. Za procedurę sporządzania umów pomiędzy Uniwersytetem w Siedlcach a wydawnictwem zewnętrznym odpowiedzialny jest Dział Organizacyjno-Prawny UwS.
 4. Istnieje możliwość nadania publikacji numeru ISBN Wydawnictwa Naukowego UwS, wówczas należy przedstawić kierownikowi Wydawnictwa kopię umowy podpisaną przez obie strony oraz recenzji. W tym przypadku również przed przystąpieniem do wydruku konieczne jest dostarczenie ostatecznego pliku książki do oceny wydawniczej.